Requisitos

Requisitos

01 / 04

No ano 2017 aprobouse o Decreto 12/2017 que obriga ao rexistro das vivendas de uso turístico para poder alugalas por períodos curtos.


Ademáis o 1 de xaneiro de 2020 entrou en vigor unha modificación na regulación de vivendas de uso turístico segundo a cal é obrigatorio publicar o número de rexistro en calquera canle de promoción e informar dos datos de ocupación da vivenda.


Cales son os requisitos e servizos mínimos que ten que cumprir a miña vivenda para dedicala a vivenda de uso turístico?


legaliciate


1.- Estar amoblada e dotada dos aparellos necesarios para a súa utilización inmediata.


legaliciate


2.- Contar con calefacción, agás que se alugue no verán (xuño-setembro).


legaliciate


3.- Teléfono 24 horas por si xurde algunha incidencia na vivenda.


legaliciate


4.- Servizo de asistencia e mantemento da vivenda.


legaliciate


5.- Dispoñer dun rótulo informativo da dispoñibilidade de follas de reclamación e ter copia da declaración responsable que deberán exhibirse nun lugar visible.


Rexistro

Antes de comezar a alugar a túa vivenda como vivenda de uso turístico debes rexistrar a propiedade, e para iso tes que comunicar a alta á Axecia Turismo de Galicia. Podes facelo nos rexistros públicos ou por internet na sede electrónica da Xunta de Galicia.


legaliciate Comunicarllo á Axencia Turismo de Galicia (Xunta de Galica) a través dunha declaración responsable de inicio de actividade.


No modelo de declaración responsable, que se atopa no Anexo V do Decreto 12/2017, antes citado (achégase ao final desta guía), o propietario da vivenda de uso turístico manifesta ter no seu poder os seguintes documentos: • 1Documento acreditativo de ser o propietario da vivenda.

 • 2Dispor de seguro de Responsabilidade Civil (RC) para aloxamento vacacional.

 • 3Que a vivenda conta con licenza de primeira ocupación ou cédula de habitabilidade. En caso de non dispoñer de ningún destes documentos ten que solicitar do seu concello un informe que certifique que a súa vivenda non ten ningunha infracción urbanística.


Esta declaración responsable, que deberá estar asinada polo propietario ou persoa física ou xurídica que o represente, deberá presentarse ante a área provincial da Axencia Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) na que se atope a vivenda.


legaliciate Pagar unha taxa de 59,78 á Comunidade Autónoma de Galicia.


Para dar de alta a súa vivenda de uso turístico hai que abonar, previamente, unha taxa por importe de 59,78 €, que se paga unha única vez, salvo que se dea de baixa a vivenda durante un tempo e posteriormente vólvase a solicitar o alta.


¿Que códigos hai que ter en conta para cubrir a taxa? • Código da Consellería: 10 Cultura e Turismo

 • Código de Delegación: Varía según a delegación da Xunta de Galicia: A Coruña: 10, Ferrol: 11, Lugo: 20, Ourense: 30, Pontevedra: 40, Vigo: 41, Vilagarcía de Arousa: 42, Servicios centrais: 13

 • Código de Servizo: 05 Axencia Turismo de Galicia

 • Denominación da taxa: Vivenda de Uso Turístico

 • Código da taxa: 311901


¿Onde presentar a declaración responsable e a taxa xa paga?


Por vía telemática:

Ou presencialmente:


Rexistro

02 / 04
Libros

Libros de rexistro

03 / 04

O ultimo requisito para que a súa vivenda cumpra integramente a normativa é a relativa aos LIBROS DE REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE VIAXEIROS.


Á súa chegada á vivenda, todos os viaxeiros maiores de 16 anos deberán cubrir e asinar o seguinte modelo oficial de FOLLA-REXISTRO. • 1 O propietario deberá identificalos polo seu DNI ou pasaporte e cubrir a data de entrada á vivenda.

 • 2 Deberán remitir as FOLLAS-REXISTRO dos viaxeiros á Policia Nacional ou a Garda Civil, en función de quen teña as competencias no seu concello.

 • 3 As FOLLAS-REXISTRO deberán estar numeradas e agruparse en libros ou cadernos entre 100 e 500 follas, e conservarse durante 3 anos ao dispor dos membros de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que poidan requirilas.


Pódese informar do contido da FOLLA-REXISTRO telemáticamente dándose de alta na plataforma dixital HOSPEDERIAS da Garda Civil ou E-HOTEL da Policía Nacional, a través das seguintes ligazóns:legaliciate Comunicación telemática do rexistro de viaxeiros


Recomendamos realizar a comunicación do contido da FOLLA-REXISTRO a través das plataformas dixitais “HOSPEDERÍAS” ou “E-HOTEL” que ofrecen tanto a Policía Nacional como a Garda Civil.
Esta é a información que se solicita no formulario de alta en HOSPEDERIAS. • En Tipo de Establecemento seleccione (X) Outros e completar con Vivendas de Uso Turístico

 • En Modalidade de Comunicación seleccione (X) Transmisión de ficheiros via Internet

 • Código de Servizo: 05 Axencia Turismo de Galicia

 • Denominación da taxa: Vivenda de Uso Turístico

 • Código de la tasa: 311901


Unha vez cuberto, deberá presentalo a comisaría da Policía Nacional ou no posto da Garda Civil máis próximo á súa vivenda. Posteriormente facilitaranlle un usuario e contrasinal para acceder ao servizo Hospederías


Ocupación

legaliciate Datos de ocupación


Dende o 1 de xaneiro de 2020 é obrigatorio publicar o número de rexistro en calquera canle de promoción físico ou dixital.


As empresas turísticas ou as persoas propietarias que comercialicen as vivendas de uso turístico deberán trimestralmente comunicar os datos de ocupación.


A Axencia Turismo de Galicia habilitou TURESPAZO, unha plataforma na que darse de alta e, dunha maneira moi sinxela, introducir os datos de ocupación.


TURESPAZO


Preme a seguinte ligazón para coñecer como darse de alta en turespazo:


GUÍA TURESPAZO


Ocupación

04 / 04
Descarga a guía