legaliza a
túa vivenda
de uso turístico

Reproducir vídeo

CUMPRE A NORMATIVA

LEGALÍCIATE achégate ás guías e ferramentas que necesitas para legalizar a túa Vivenda de Uso Turístico (VUT) dunha forma rápida e sinxela para desenvolver a túa actividade cumprindo coa normativa vixente.

FAITE ANFITRIÓN/A

Ten a túa vivenda de uso turístico limpa, sé amable cos teus clientes, ten pequenos detalles, estate sempre localizado/a. Son requisitos claves para ser un bo anfitrión ou anfitrioa.

ACTUALIZA O TEU ALOXAMENTO

As vivendas de uso turístico son aloxamentos con moita demanda polas condicións de comodidade e seguridade que ofertan. É preciso modernizar e actualizar estas vivendas para cubrir as demandas dos turistas.

COMERCIALIZA A TÚA VIVENDA NAS REDES

Ter presenza na internet é sinónimo de chegar a milleiros de persoas no mundo, de multiplicar o número de reservas e os teus ingresos. Só cumprindo coa normativa podes optar a unha comercialización competitiva da túa vivenda de uso turístico.

LEGAL
ÍCIATE

A NOSA GUÍA

No ano 2017 aprobouse o Decreto 12/2017 que obriga ao rexistro das vivendas de uso turístico para poder alugalas por períodos curtos.
Ademáis o 1 de xaneiro de 2020 entrou en vigor unha modificación na regulación de vivendas de uso turístico segundo a cal é obrigatorio publicar o número de rexistro en calquera canle de promoción e informar dos datos de ocupación da vivenda.

4 sinxelos pasos

Todo en 4 sinxelos pasos

Para dar de alta a túa vivenda e alugala como vivenda de uso turístico tes que cumprir os requisitos esixidos no Decreto 12/2017, que recolle a normativa vixente en Galicia.

1

Requisitos da vivenda

2

Rexistro da túa VUT

Antes de comezar a alugar como vivenda de uso turístico debes rexistrar a propiedade, e para iso tes que comunicar a alta a Turismo de Galicia. Podes facelo nos rexistros públicos ou por internet na sede electrónica da Xunta de Galicia, aportando:

3

HOSPEDERÍAS ou E-HOTEL

Debes darte de alta na plataforma dixital Hospederías da Garda Civil ou E-HOTEL da Policía Nacional para poder informar do contido do libro de rexistro de entrada e saída de viaxeiros.

4

DATOS DE OCUPACIÓN

Dende 2020 é obrigatorio publicar o número de rexistro en calquera canle de promoción físico ou dixital.
As empresas turísticas ou as persoas propietarias que comercialicen as vivendas de uso turístico deberán trimestralmente comunicar os datos de ocupación.
A Axencia Turismo de Galicia habilitou TURESPAZO, unha plataforma na que darse de alta e, dunha maneira moi sinxela, introducir os datos de ocupación.

OBXECTIVO

OBXECTIVO

LEGALÍCIATE é unha plataforma que te guía de xeito intuitivo nos pasos a dar para formalizar o rexistro da túa Vivenda de Uso Turístico, paso previo para poder alugala cumprindo os requisitos da normativa vixente en Galicia.

Esta campaña é unha iniciativa conxunta da Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) e a Axencia Turismo de Galicia, dependente da Consellería de Cultura e Turismo para rematar coa ilegalidade no sector.
faino hoxe

LEGALÍCIATE

É MOI SINXELO

Dar de alta a túa Vivenda de Uso Turístico e alugala cumprindo cos requisitos esixidos na normativa vixente en Galicia, é doado e rápido.

FAQ

Preguntas frecuentes

 1. Estar amoblada e dotada dos aparellos necesarios para a súa utilización inmediata.
 2. Contar con calefacción en todas as dependencias de uso da clientela, que deberá funcionar sempre que a temperatura ambiente o requira, agás que se alugue exclusivamente no verán (xuño-setembro).
 3. Número de teléfono 24 horas para atención ao/á usuario/a turístico/a por si xurde algunha incidencia na vivenda.
 4. Servizo de asistencia e mantemento da vivenda.
 5. Rótulo informativo da dispoñibilidade das follas de reclamación de turismo e ter a copia da declaración responsable de inicio da actividade onde conste o rexistro de entrada que deberán exhibirse nun lugar visible e facilmente accesible para as persoas usuarias.
Ten que darse de alta como pensión e cumprir a normativa vixente para pensións.
Para alugar unha vivenda de uso turístico tes que cumprir o Decreto 12/2017 do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia. Se non a rexistras, estás alugando “ilegalmente” e facendo competencia desleal aos que si están rexistrados.
Que te arriscas a ser sancionado/a con multas conforme á Lei 7/2011, do 27 de outubro do turismo de Galicia. Poderán ser impostas ao propietario/a e a persoa ou empresa que a comercializa.
Todas av vivendas de uso turístico teñen un código de inscrición no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia.O código de inscrición dispón dunhas sinaturas dependendo das provincias nas que se atope.
 • Provincia da Coruña o código comeza por VUT-CO-XXXXXX
 • Provincia de Lugo o código comeza por VUT-LU-XXXXXX
 • Provincia de Ourense o código comeza por VUT-OU-XXXXXX
 • Provincia de Pontevedra o código comeza por VUT-PO-XXXXXX
Si, todas as vivendas de uso turístico teñen a obriga de publicar o correspondente código de inscrición en todos os portais de reservas físicos e dixitáis. Os inspectores de Turismo comproban de xeito constante que os alugueiros cumpran coa normativa vixente.
Calquera cidadán pode poñer en coñecemento das autoridades competentes a realización dunha actividade de xeito fraudulento.
É un documento que podes atopar no Anexo V do Decreto 12/2017 do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia no que o propietario da vivenda de uso turístico declara os seus datos, os datos da vivenda de uso turístico que aluga, datos da persoa física ou xurídica que a comercializa. Se a vivenda de uso turístico a comercializa máis dunha persoa física ou xurídica deberá cubrir o Anexo VIII.Ademais na declaración responsable a persoa solicitante declara estar en posesión de:
 • Documento acreditativo da personalidade xurídica do/da solicitante.
 • Título ou contrato que probe a libre dispoñibilidade por parte do/da titular da vivenda de uso turístico.
 • Título suficiente para comercialización da vivenda de uso turístico por parte da persoa ou empresa que a comecializa, se é o caso.
 • Dispoñer de seguro de Responsabilidade Civil (RC) para VUT
 • Que a vivenda de uso turístico conta con licenza de primeira ocupación ou cédula de habitabilidade ou certificado final de obra expedido por persoal técnico competente no que se acredite que as obras se executaron de conformidade coa licenza municipal outorgada ou certificado municipal que acredite que a edificación reúne as condicións técnicas e urbanísticas para o seu destino a vivenda, ou informe municipal ou autonómico competente, acreditativo de que non se adoptaron medidas de restauración de legalidade urbanística ou ambiental.
Por vía telemática: Ou presencialmente:
Calquera cambio na declaración responsable é obrigatorio comunicalo cubrindo o ANEXO V no apartado DATOS QUE SE MODIFICAN.

A taxa da Axencia Turismo de Galicia é de 59,78 euros para o ano 2020.

A taxa actualízase cada ano.

Non. Págase unha vez para sempre.

Relación de entidades financieiras colaboradoras coa Axencia Tributaria da Xunta de Galicia:

 • Abanca
 • Banco Caixa Geral
 • Banco Sabadell
 • Banco Santander
 • Bankia
 • BBVA
 • Caixabank
 • Caja Rural Galega
 • Caja Rural Zamora
 • Evo Banco
 • Ibercaja
 • Targobank
 • Código da Consellería: 04 Presidencia, Xustiza e Turismo
 • Código da Delegación: Varía segundo a delegación da Xunta de Galicia: A Coruña 10 / Ferrol 11/ Lugo 20 / Ourense 30 / Pontevedra 40/ Vigo 41 / Vilagarcía de Arousa 42 / Servizos Centrais 13
 • Código de Servizo: 07 Axencia Turismo de Galicia
 • Denominación da Taxa: Vivenda de Uso Turístico
 • Código da Taxa: 311901

QUERES LEGALIZAR?

FALA CONNOSCO

Non o dubides. Legaliza a túa vivenda. Se tes dúbidas, envía unha mensaxe á Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), axudámosche!:

  NOS XA ESTAMOS

  FALTAS TI

  Aproveita as vantaxes da primeira plataforma galega de comercialización directa Vitgal. Espabílate!!