Temos a resposta

Pregunta o que precises

O 1 de novembro de 2023 o Ministerio do Interior comunicou a ampliación do período de adaptación á nova plataforma SES.HOSPEDAXES ata o 1 de outubro de 2024 polo que continúan vixentes todos os sistemas de transmisión válidos ata o de agora.

Compartimos a ligazón coa información completa aquí.

 1. Estar amoblada e dotada dos aparellos necesarios para a súa utilización inmediata.
 2. Contar con calefacción en todas as dependencias de uso da clientela, que deberá funcionar sempre que a temperatura ambiente o requira, agás que se alugue exclusivamente no verán (xuño-setembro).
 3. Número de teléfono 24 horas para atención ao/á usuario/a turístico/a por si xurde algunha incidencia na vivenda.
 4. Servizo de asistencia e mantemento da vivenda.
 5. Rótulo informativo da dispoñibilidade das follas de reclamación de turismo e ter a copia da declaración responsable de inicio da actividade onde conste o rexistro de entrada que deberán exhibirse nun lugar visible e facilmente accesible para as persoas usuarias.
Ten que darse de alta como pensión e cumprir a normativa vixente para pensións.
Para alugar unha vivenda de uso turístico tes que cumprir o Decreto 12/2017 do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia. Se non a rexistras, estás alugando “ilegalmente” e facendo competencia desleal aos que si están rexistrados.
Que te arriscas a ser sancionado/a con multas conforme á Lei 7/2011, do 27 de outubro do turismo de Galicia. Poderán ser impostas ao propietario/a e a persoa ou empresa que a comercializa.
Todas av vivendas de uso turístico teñen un código de inscrición no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia. O código de inscrición dispón dunhas sinaturas dependendo das provincias nas que se atope.
 • Provincia da Coruña o código comeza por VUT-CO-XXXXXX
 • Provincia de Lugo o código comeza por VUT-LU-XXXXXX
 • Provincia de Ourense o código comeza por VUT-OU-XXXXXX
 • Provincia de Pontevedra o código comeza por VUT-PO-XXXXXX

Calquera cidadán pode poñer en coñecemento das autoridades competentes a realización dunha actividade de xeito fraudulento.

Pódese informar do contido da FOLLA-REXISTRO telemáticamente dándose de alta en algunha das seguintes plataformas:

 

A nova web HOSPEDAXES SES non será de aplicación ata outubro de 2024, por unha recente notificación do Ministerio aprazando a obrigatoriedade de utilizala a partir de xaneiro 2024.

Guia de activación de HOSPEDAJES SES

Si, todas as vivendas de uso turístico teñen a obriga de publicar o correspondente código de inscrición en todos os portais de reservas físicos e dixitáis. Os inspectores de Turismo comproban de xeito constante que os alugueiros cumpran coa normativa vixente.

É un documento que podes atopar no Anexo V do Decreto 12/2017 do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia no que o propietario da vivenda de uso turístico declara os seus datos, os datos da vivenda de uso turístico que aluga, datos da persoa física ou xurídica que a comercializa. Se a vivenda de uso turístico a comercializa máis dunha persoa física ou xurídica deberá cubrir o Anexo VIII. Ademais na declaración responsable a persoa solicitante declara estar en posesión de:
 • Documento acreditativo da personalidade xurídica do/da solicitante.
 • Título ou contrato que probe a libre dispoñibilidade por parte do/da titular da vivenda de uso turístico.
 • Título suficiente para comercialización da vivenda de uso turístico por parte da persoa ou empresa que a comecializa, se é o caso.
 • Dispoñer de seguro de Responsabilidade Civil (RC) para VUT
 • Que a vivenda de uso turístico conta con licenza de primeira ocupación ou cédula de habitabilidade ou certificado final de obra expedido por persoal técnico competente no que se acredite que as obras se executaron de conformidade coa licenza municipal outorgada ou certificado municipal que acredite que a edificación reúne as condicións técnicas e urbanísticas para o seu destino a vivenda, ou informe municipal ou autonómico competente, acreditativo de que non se adoptaron medidas de restauración de legalidade urbanística ou ambiental.
Por vía telemática: Ou presencialmente:
Calquera cambio na declaración responsable é obrigatorio comunicalo cubrindo o ANEXO V no apartado DATOS QUE SE MODIFICAN.
A taxa da Axencia Turismo de Galicia é de 60,98 € para o ano 2023.
A taxa actualízase cada ano.
Non. Págase unha vez para sempre.

Por vía telemática:
Na oficina virtual de Atriga, (Axencia Tributaria de Galicia):

 • Sin certificado digital: Atriga
 • Con certificado digital: Atriga

 

Ou presencialmente:
Relación de entidades financieiras colaboradoras coa Axencia Tributaria da Xunta de Galicia:

 • Abanca
 • Banco Caixa Geral
 • Banco Sabadell
 • Banco Santander
 • Bankia
 • BBVA
 • Caixabank
 • Caja Rural Galega
 • Caja Rural Zamora
 • Evo Banco
 • Ibercaja
 • Targobank
 • Código da Consellería: 04 Presidencia, Xustiza e Turismo
 • Código da Delegación: Varía segundo a delegación da Xunta de Galicia: A Coruña 10 / Ferrol 11/ Lugo 20 / Ourense 30 / Pontevedra 40/ Vigo 41 / Vilagarcía de Arousa 42 / Servizos Centrais 13
 • Código de Servizo: 07 Axencia Turismo de Galicia
 • Denominación da Taxa: Vivenda de Uso Turístico
 • Código da Taxa: 311901

Queres Legalizar?

Fala Connosco!